۰ تا ۱۰۰ در زبان ترکی استانبولی

0 تا 100 در زبان ترکی استانبولی

۰ تا ۱۰۰ در زبان ترکی استانبولی

برای یادگیری اعداد در زبان ترکی استانبولی ، کار دشواری پیش رو ندارید کافی است که دقت داشته و شیوه آسان یادگیری آن را درک کنید ، در نظر داشته باشید در این مطلب شما را با اعداد یکان و دهگان آشنا خواهیم کرد و بزودی با صدگان ، هزارگان و ..

۰ تا ۱۰ :

bir

بیر –  یک


iki

ایکی – دو


üç

اوچ – سه


dört

دورت  چهار

beş

بش – پنج


altı

آلتی – شش

yedi

یدی – هفت

sekiz

سکیز – هشت

dukuz

دوکوز – نه


on

اُن – ده

 

 

۲۰ تا ۱۰۰ :

yirmi   –  ییرمی – ( بیست )
otuz – اوتوز ( سی )
kırk – کیرک ( چهل )
elli – الی ( پنجاه )
altmış – آلتمیش ( شصت )
yetmiş – یتمیش ( هفتاد )
seksen – سکسان ( هشتاد )
doksan – دوکسان ( نود )
Yüz – یوز ( صد )

 

اعداد ترکیبی :

برای اینکه شما بتوانید از اعداد ترکیبی استفاده کنید ، کافی هست که شما عدد ده گان را سمت چپ و یکان را سمت راست قرار دهید و به همان شیوه با کمی تغییر تایپ نمایید .

برای مثال عدد ۱۱ :

می شود ( اُن بیر – on bir )

و یا عدد ۲۵ :

می شود ( ییرمی بش –  yirmi beş ) .

 

به همین تربیب پیش می روید .

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Send a Message