زبان ترکی : ضمایر ملکی

ضمایر شخصی

بطور کلی ضمایر ملکی را باید از صفات ملکی جدا دانست ، در این مطلب به ضمایر ملکی در زبان ترکی استانبولی اشاره خواهیم داشت .

در همین راستا ۵ ضمیر ملکی در زبان ترکی استانبولی وجود دارد .

ضمایر ملکی

مال من    –    benim ki

مال تو / شما     –    senin ki

مال او      –    onum ki

مال ما     –   bizim ki

مال آنها   –    onlarin ki

در انتهای واژه ki  می تواند ( ler ) جهت جمع بستن اضافه شود .

 

انتهای مطلب.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Send a Message